Školní řád

                    zde otevřít: ŠKOLNÍ ŘÁD 2020

Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII

 

Distanční výuka pro předškoláky

Mateřská škola bude povinna poskytnout vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.. Bude spuštěn tehdy, pokud do mateřské školy  nebude moct přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to  nadpoloviční většina takových dětí z celé školky.

Distanční výuka se nebude týkat dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné. Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci a dále děti s odloženou školní docházkou.

Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII

Dodatek ke  Školnímu řádu č.2

 

Režim mateřské školy v době covidové

 • Děti se scházejí v konkrétním čase, ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě zákonného zástupce a učitelky domluvit pozdní příchod.

Musíme dbát na sjednocení příchozích časů dětí, neboť pozdní příchody v různou dopolední dobu narušují zásadním způsobem koncentraci dětí a vzdělávací proces MŠ.

 • Hlavní činností dítěte v MŠ je spontánní hra, spontánní činnosti i řízené činnosti, kdy učitelka pracuje s dětmi ve skupině i individuálně
 • Výchovné i vzdělávací činnosti jsou zařazovány učitelkou v průběhu dne s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí.
 • Mateřská škola není zařízením, které by poskytovalo hlídání, ale děti vychovává a vzdělává.
 • Pohybové aktivity jsou dítěti umožněny po celý den.
 • Pobyt venku se uskutečňuje dopoledne či odpoledne podle klimatických podmínek,
 • Bývá zkrácen, nebo vynechán, pouze při nepříznivých klimatických podmínkách, při vzniku smogových situaci, nebo při nevhodných povětrnostních podmínkách.
 • Pokud je to možné, tak se veškeré činnosti dětí provádí venku.
 • Škola zohledňuje režimové požadavky dané nařízením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.
 • Odpolední spánek a relaxace jsou zařazeny po obědě a dětem „ nespícím“ je nabízen klidový režim spojený s prohlížením knih, poslechem pohádek atd.
 • Stravování je zajištěno třikrát denně, škola má svou vlastní kuchyň. Výdej jídla je prováděn dle doporučení manuálu MŠMT, musí probíhat v oddělených skupinách, děti nesmí samostatně manipulovat s jídlem, ani jídelními potřebami. MŠ dodržuje intervaly mezi jídly.
 • MŠ poskytuje celodenní pitný režim, děti mají k dispozici čaj různých příchutí, mléko a vodu v oddělených nádobách a to v každé třídě.
 • MŠ neumožňuje u dětí využívání dětských plen ani dudlíků. Výjimky tvoří zdravotní omezení, či diagnózy, které musí zákonný zástupce doložit potvrzením lékaře dítěte či školského poradenského zařízení.
 • Během dne důsledně a často větráme všechny prostory školy ,dezinfekce dotykových ploch, časté mytí rukou během dne.
 • Vstup zákonných zástupců a návštěv do budovy MŠ je možný pouze v roušce a následné dezinfekci rukou.
 • Pokud dojde k uzavření MŠ vlivem nařízení Ministerstva zdravotnictví, nebo

 Krajské hygienické stanice, stanoví ředitelka výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení.

 • MŠ má podle zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVIDU 19

 

Dodatek nabývá účinnost 1.9.2020                             Jaroslava Ševčíková, ředitelka školy

V Příbrami dne 1.9.2020