Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola. 28. Října 55, Příbram VII 261 01 zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. 4. 2016 a dalšími platnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 

Správce osobních údajů:

Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII, 261 01, ředitelka školy : Jaroslava Ševčíková
IČO: 75033933, telefon: 318 623 825, e-mail: 6ms@pribram-city.cz

 

Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
 • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
 • Údaje získané na základě souhlasu zákonných zástupců
 • Informace potřebné́ k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku:
 • 3 kamery na budově školy pro monitorování venkovního prostoru kolem MŠ, vnitřní bezpečnostní systém od firmy ČIP Příbram

Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Titul; Datum narození; Místo narození; Rodné číslo; Státní občanství; Místo trvalého pobytu; Doručovací adresa; Telefon; E-mail; Zdravotní pojišťovna; Lékařské záznamy; Očkování; Soudní rozhodnutí o svěření do péče; Alergie; Potvrzení o bezinfekčnosti; Zdravotní pojišťovna; Léky; Očkování; Potvrzení lékaře; Podpis;
Údaje osobního charakteru u zaměstnanců školy jsou uzamčeny v ředitelně školy, kam má přístup pouze ředitelky školy a je za tyto dokumenty zodpovědná.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
  Mezi základní právní předpisy patří: 561/2004 Sb. – Školský zákon; 563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících; 14/2005 Sb. – Vyhláška o předškolním vzdělávání; 364/2005 Sb. – Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení; 89/2012 Sb. – Občanský zákoník; 500/2004 Sb. – Správní řád; 75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků; 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce; a další legislativa,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

Účely zpracování osobních údajů:

 • plnění zákonných povinností mateřské školy, včetně poskytování informací
 • plnění zákonných povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci školy
 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami
 • zajišťování bezpečnosti – webové stránky zajišťuje firma Pb – internet Příbram,
 • k zajišťování webových stránek má přístup ředitelka školy Jaroslava Ševčíková a správce stránek – Miloslava Karešová – učitelka MŠ
 • bezpečnostní systém budovy mateřské školy – COMFIS s.r.o., biometrický bezpečnostní systém SAFI – Bezpečná školka. ( zákonní zástupci dětí dali svůj souhlas s otisky prstů pro vstup do budovy školy v určitém časovém intervalu)

 

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

 

Ochrana osobních údajů:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování.
K osobním údajům mají přístup jen určení zaměstnanci a přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

 

Naše webové stránky:

V našich webových stránkách používáme cookies.

 

Práva subjektu údajů:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

 • na přístup k osobním údajům,
 • opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • vzít souhlas kdykoliv zpět, i bez udání důvodu
 • požadovat výmaz osobních údajů, k nimž byl udělen souhlas
 • pokud by došlo k porušení povinnosti ochrany osobních údajů ze strany školy, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména žádosti o vysvětlení, námitky či stížnosti a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobních údajů: Mateřská škola 28. Října 55, Příbram VII, 261 01, IČO 75033933, ředitelka školy: Jaroslava Ševčíková, telefon 318 623 825, e-mail: 6ms@pribram-city.cz
  nebo kontaktováním pověřence školy: Ing. Michaela Kubová, tel. 705113029, e-mail: pover.kubova@email.cz

 

Souhlas a jeho odvolání:

V některých případech zpracování, na které se nevztahuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, můžete být požádáni o výslovný souhlas.
Máte vždy možnost odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu. Odvolání souhlasu je možné buď písemně – doručené na adresu mateřské školy, e-mailem 6ms@pribram-city.cz, nebo písemně s osobním předáním v budově mateřská školy

 

Další informace:

Neprovádíme automatizované rozhodování a neposkytujeme informace do třetích zemí.