Pro rodiče

Prázdninový provoz

Kdy máme otevřeno +přihláška na prázdninový provoz zde:  Scan prázdniny

Postup přihlášení : děti z naší MŠ se na náš provoz přihlašovat nemusí

do ostatních školek si rodič vyzvedne přihlášku v té MŠ, do které se chce přihlásit, potvrdí přihlášku u lékaře a odnese na vybranou MŠ.

 

Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII

PŘEDSEDKYNĚ  p. MVDr. Zuzana Křenková

členové:

p.Vlasta Dalasová , p. Ivana Drnková
p.Veronika Paboučková

Schuzka SRPDS

Schválený neinvestiční příspěvek, rozpočet 2020 a střednědobý výhled  2021 – 2022 příspěvek zřizovatele je ve výši 756 000 Kč, v kterém je zohledněna částka určená na odpisy dlouhodobého majetku. 

 


Stanovy Spolku rodičů a přátel dětí při Mateřské škole 28.října 55, Příbram VII z.s.

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel dětí při Mateřské škole 28.října 55, Příbram VII z.s , (dále jen „Spolek“).
 2. Sídlo Spolku : 28.října 55, 261 01 Příbram VII
 3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Spolek je založen na dobu neurčitou.

Článek 2.

Účel Spolku

Spolek sdružuje rodiče, zákonné zástupce a občany, kteří se zajímají o výchovu dětí a činnost Mateřské školy 28. října , Příbram VII ( dále jen ,, škola ´´ ), a to za účelem koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy , dalších výchovných institucí , orgánů státní správy a samosprávy a účinné dobrovolné pomoci škole ( osobní, finanční či materiální formou ) při plnění jejího poslání a zajištění její činnosti.

Účelem Spolku je zejména:

 1. a) ochrana zájmů dětí ( rodičů, zák. zástupců a dalších občanů ) navštěvujících školu, seznámení rodičů a další veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy, které pomáhá naplňovat;
 2. b) sdružování rodičů zákonných zástupců a občanů, přátel, podporovatelů a sponzorů školy, vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy na studenty, rozvoj spolupráce a komunikace mezi členy spolku a zástupci a představiteli školy;
 3. c) aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže;
 4. d) zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy, k čemuž přispívá dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky;
 5. e) poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a kultury;
 6. f) rozvoj občanské společnosti.
 7. g) pomoc škole formou materiální či finanční podpory nebo formou pomoci materiální nebo činností a osobní účastí členů spolku na akcích pořádaných školou.

Článek 3.

Členství a členský příspěvek

 1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci.
 2. Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká podáním a přijetím členské přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského příspěvku současně člen Spolku projevuje vůli být vázán těmito stanovami Spolku.
 3. Členství ve spolku je dvojí :
 4. a) členství rodičů a zákonných zástupců , jejichž děti navštěvují školu;
 5. b) členství dalších osob ;
 6. Členství zaniká:
 7. a) nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě podle čl. 3., bodu 7 těchto stanov;
 8. b) vystoupením člena Spolku;
 9. c) vyloučením člena na základě závažného porušení stanov Spolku; o vyloučení rozhodne členská schůze Spolku;
 10. d) zánikem Spolku;
 11. e) úmrtím člena;
 12. Každý člen Spolku má právo podílet se na činnosti Spolku, účastnit se, vystupovat a hlasovat na členské schůzi, volit orgány spolku a být do nich volen, vyjadřovat se k činnosti Spolku, k činnosti výboru a k přijímaným dokumentům, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku a výboru, být informován o činnosti Spolku.
 13. Každý člen Spolku je povinen dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi, platit členský příspěvek a jednat v souladu s rozhodnutími výboru Spolku.
 14. Výše ročního členského příspěvku je vždy určena výborem pro příslušný školní rok. Členský příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen Spolku může dobrovolně uhradit členský příspěvek vyšší.
 15. Členovi Spolku, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě Spolku v dodatečně poskytnuté lhůtě, zaniká členství ve Spolku. Dodatečná lhůta k zaplacení členského příspěvku činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy Spolku.
 16. Kterýkoliv člen Spolku může ze sociálních příp. jiných závažných důvodů požádat o snížení resp. prominutí členského příspěvku. O snížení resp. prominutí rozhodne výbor na základě písemné žádosti předané či doručené kterémukoliv členu výboru. Není-li žadateli sděleno stanovisko do 1 měsíce od podání žádosti, má se za to, že prominutí resp. snížení příspěvku je odsouhlaseno.

Článek 4.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou výbor a členská schůze.

Článek 5.

Výbor

 1. Statutárním a výkonným orgánem Spolku je výbor. Rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 2. Výbor sestává z volených zástupců. Jsou jimi: předseda, pokladník – účetní spolku a dva členové. Členem výboru může být zvolena pouze zletilá osoba. Členové výboru vykonávají svou funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu.
 3. Funkční období výboru je jeden rok. Pokud jeden člen výboru své členství ukončí, mohou zbývající členové výboru kooptovat náhradního člena do nejbližšího zasedání členské schůze.
 4. Každý člen výboru přítomný na jednání výboru má při rozhodování jeden hlas.
 5. Statutárním orgánem Spolku je výbor. Členové výboru jednají společně. Podepisování za Spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí členové výboru svůj podpis s označením své funkce.
 6. Jednání výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda výboru. Může ho však svolat kterýkoliv člen výboru na žádost alespoň jedné třetiny členů výboru. Pozvánka na schůzi se doručuje všem členům výboru poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Prokazatelným odesláním pozvánky jakoukoliv z předchozích forem na adresu, kterou člen výboru uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem výboru, se pozvánka považuje za doručenou.
 7. Výbor Spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor Spolku rozhoduje o záležitostech uvedených v pozvánce nadpoloviční většinou přítomných členů. Pro schválení usnesení o záležitostech neuvedených v pozvánce je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru a zároveň alespoň 2/3 většiny členů výboru přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru Spolku.
 8. V době mezi jednotlivými jednáními výboru může předseda iniciovat elektronické hlasování. Elektronického hlasování se účastní pouze členové výboru. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů výboru. Za regulérnost hlasování odpovídá předseda.
 9. Výboru přísluší zejména:
 10. a) rozhodovat jménem členů Spolku o činnosti a aktivitách Spolku v souladu s jeho účelem;
 11. b) rozhodovat o výši členského příspěvku;
 12. c) informovat členy Spolku o své činnosti;
 13. d) pomáhat členům Spolku při řešení jejich problémů souvisejících s cílem Spolku;
 14. e) řádně hospodařit s majetkem Spolku a předkládat členům Spolku zprávu o hospodaření Spolku s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků Spolku;
 15. f) rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtování;
 16. g) zajišťovat organizaci provozních záležitostí Spolku jako samostatné právnické osoby včetně vedení účetnictví a podávání daňových přiznání;
 17. h) jmenovat likvidátora v případě zrušení Spolku;
 18. l) napomáhat smírnému řešení sporů mezi členy Spolku a takovým sporům předcházet.
 19. Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda nebo místopředseda výboru. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel. Zápis se doručuje všem členům výboru. Doručení je možno provést poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Odesláním zápisu jakoukoliv z předchozích forem na adresu, kterou člen výboru uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem výboru, se zápis považuje za doručený. Zápisy jsou přístupné k nahlédnutí každému členu Spolku. Každý člen Spolku může požádat o zaslání zápisu poštou, faxem nebo elektronickou poštou na jím určenou adresu.

Článek 6.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
 1. schvaluje stanovy a změny těchto stanov
 2. volí předsedu a další členy výboru a odvolává je
 3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
 4. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na další období
 5. schvaluje účetní uzávěrku a rozpočet spolku na další rozpočtové období
 6. rozhoduje o vyloučení členů
 7. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob nebo o jeho transformaci v jinou právnickou osobu
 8. rozhoduje o zániku spolku
 9. Na žádost alespoň třetiny všech členů Spolku nebo na základě jednomyslného rozhodnutí výboru svolá předseda výboru členskou schůzi, na kterém mají právo účasti a hlasování všichni členové Spolku. Předseda výboru či jím pověřený člen Spolku je povinen zorganizovat členskou schůzi do 1 měsíce od podání žádosti o její svolání. Členské schůze se vždy účastní předseda výboru. Zasedání členské schůze se koná dle potřeby, obvykle před koncem školního roku (pozn. nutnost schválení účetní uzávěrky) nejméně však jednou ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze zveřejní předseda vhodným způsobem v budově školy a toto dá vhodným způsobem na vědomí všem členům spolku nejméně 10 dnů před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program konání schůze.
 10. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% všech členů Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen Spolku má jeden hlas.
 11. Ze schůze členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda nebo místopředseda výboru. Do zápisu z členské schůze může nahlédnout a pořídit si z něj kopii každý člen Spolku.

Článek 7.

Majetek a zásady hospodaření

 1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.
 2. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:
 3. a) z členských příspěvků;
 4. b) z finančních darů členů, sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných institucí;
 5. c) z dalších vlastních projektů a aktivit Spolku;
 6. Prostředky Spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu s účelem Spolku.;
 7. Za řádné hospodaření s majetkem Spolku odpovídá výbor ostatním členům Spolku. Zpráva o hospodaření Spolku je každému členu přístupná a každý člen Spolku si může na vyžádání pořídit kopii;
 8. Majetek Spolku je členy a orgány Spolku spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření a v souladu s rozpočtem schváleným na příslušný školní rok výborem;
 9. O výdajích ve výši nad částku 5.000,- Kč rozhoduje výbor na základě předchozího souhlasu většiny členů spolku. Tento souhlas může být dán písemně i mimo členskou schůzi. O výdajích do částky 5.000,- Kč rozhoduje výbor a informuje o nich ve finanční zprávě na nejbližší členské schůzi.
 10. Nakládat s finančními prostředky na účtu spolku může předseda spolu s dalším členem výboru.

Článek 8.

Zrušení Spolku

 1. Spolek se zrušuje:
 2. a) dobrovolným zrušením;
 3. b) fúzí s jiným spolkem, při které Spolek nebude nástupnickým spolkem;
 4. c) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení Spolku;
 5. Před zánikem Spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění Spolku nepřechází na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor.
 6. Před rozhodnutím o likvidaci Spolku rozhodne výbor o naložení s majetkem Spolku v souladu s účelem Spolku.

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Jaroslava Ševčíková -ředitelka MŠ.

Další možnosti procvičování a info zde:

Desatero pro rodiče-1 doporučení MŠMT- PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮhttps://e-predskolaci.cz/2020/10/23/e-book-zdarma-podzimni-sesit-pro-deti-a-jejich-rodice/?fbclid=IwAR3E2LsHx8erWTcvEgfZnH6Hvrpy9RVdRvlBre5OtK-HKlwlT4_1mdKRBlQ

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni?fbclid=IwAR3KVon3UczznofiwjYMKV8XEBCFrkvxFfaMBB0GeM3dJDaENFrKWIt6

http://www.predskolaci.cz/  

https://cz.pinterest.com/khradeck/pracovn%C3%AD-listy/    

https://predskolniporadna.cz/